Learn Odia Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Odia

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Odia Phrases

The Odia phrases are helpful because they are used daily. Below we picked expressions that a new learner will find useful. We included the audio as well. This is a better way to learning. Learn only what you need. We start with greetings and introduction.

Hi: ହାଏ  [hā'ē]
What is your name?: ଆପଣଙ୍କର ନାମ କ’ଣ ?  [āpaṇaṅkara nāma ka 'ṇa.]
Nice to meet you: ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଭଲ ଲାଗିଲା  [āpaṇaṅku bhēṭi bhala lāgilā]
How are you?: ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି?  [āpaṇa kipari achanti.]
I'm good, thanks: ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ  [mum̐ bhala achi, dhanẏabāda]
And you?: ଆଉ ଆପଣ?  [ā'u āpaṇa.]

Language and Age Phrases

More questions about language and age:

Do you speak (English/Odia)?: ଆପଣ (ଇଂରାଜୀ/ଓଡ଼ିଆ) କୁହନ୍ତି କି?  [āpaṇa (inrājī / ōṛi'ā) kuhanti ki.]
Does she speak Chinese?: ସେ ଚାଇନିଜ୍ କହିପାରନ୍ତି କି?  [sē cā'inij kahipāranti ki.]
A little bit: ଅଳ୍ପ ଟିକେ  [aḷpa ṭikē]
How old are you?: ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ?  [āpaṇaṅkara baẏasa kētē.]
I'm 33 years old: ମୋର ବୟସ ତେତିଶ ବର୍ଷ ଅଟେ  [mōra baẏasa tētiśa barṣa aṭē]
It was nice talking to you: ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଭଲ ଲାଗିଲା  [āpaṇaṅka sahita kathā hō'i bhala lāgilā]

If you don't understand something, this will be your secret weapon:

What do you mean?: ଆପଣ କ’ଣ କହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି?  [āpaṇa ka 'ṇa kahibāku cāhām̐nti.]
I don't understand: ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ  [mum̐ bujhi pārili nāhim̐]
I don't know: ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ  [mum̐ jāṇi nāhim̐]
Sorry: କ୍ଷମାକରିବେ  [kṣamākaribē]
What is that called in Odia?: ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?  [tāku ōṛi'ārē ka 'ṇa kuhanti.]
What does that word mean in English?: ଇଂରାଜୀରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?  [inrājīrē ēhāra artha ka 'ṇa.]

More personal information about origins and profession:

Where are you from?: ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି?  [āpaṇa kē'um̐ṭhāru āsichanti.]
I'm from the U.S: ମୁଁ ୟୁ.ଏସ୍. (ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର)ରୁ ଆସିଛି  [mum̐ ẏu: ēs. (sanyukta rāṣṭra) ru āsichi]
I'm American: ମୁଁ ଆମେରିକୀୟ ଅଟେ  [mum̐ āmērikīẏa aṭē]
Where do you live?: ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି?  [āpaṇa kē'um̐ṭhārē ruhanti.]
I live in the U.S: ମୁଁ ୟୁ.ଏସ୍. (ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର)ରେ ରୁହେ  [mum̐ ẏu: ēs. (sanyukta rāṣṭra) rē ruhē]
What do you do for a living?: ଆପଣ କାମ କ’ଣ କରନ୍ତି?  [āpaṇa kāma ka 'ṇa karanti.]
I'm a student: ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଟେ  [mum̐ jaṇē chātra aṭē]

Offering or asking for help and giving directions:

Can I help you?: ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ କି?  [mum̐ tumaku sāhāyẏa karipārē ki.]
Can you help me?: ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି?  [tumē mōtē sāhāyẏa karipāriba ki.]
Where is the airport?: ଏୟାର୍ ପୋର୍ଟ କୋଉଠି  [ēẏār pōrṭa kō'uṭhi]
Go straight: ସିଧା ଯାଆନ୍ତୁ  [sidhā yā'āntu]
Then: ତା’ପରେ  [tā 'parē]
Turn left: ବାମ ପଟକୁ ବୁଲିବେ  [bāma paṭaku bulibē]
Turn right: ଡାହାଣ ପଟ କୁ ବୁଲିବେ  [ḍ'̔āhāṇa paṭa ku bulibē]

Holiday Wishes Phrases

Good wishes in Odia in holidays and occasions:

Happy birthday: ହାପ୍ପୀ ବାର୍ଥଡେ  [hāppī bārthaḍē]
Happy new year: ହାପ୍ପୀ ନ୍ୟୁ ୟର୍  [hāppī nẏu ẏar]
Merry Christmas: ମେରୀ କ୍ରିସମାସ୍  [mērī krisamās]
Good luck: ଗୁଡ୍ ଲକ୍  [guḍ lak]
Congratulations: କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ୍  [kaṅgrāculēsans]

Odia expressions commonly used when traveling or buying:

I have a reservation: ମୋର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି  [mōra gōṭē rijarbhēsan achi]
Do you have rooms available?: ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ରୁମ୍ ଅଛି କି?  [āpaṇaṅka pākharē khāli rum achi ki.]
I would like a non-smoking room: ମୋର ଗୋଟେ ନନ୍-ସ୍ମୋକିଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ ଦରକାର  [mōra gōṭē nan - smōkiṅg rum darakāra]
How much it costs per night?: ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କେତେ?  [gōṭē rāti pā'im̐ cārja kētē.]
Waiter: ୱେଟର୍  [ẇēṭar]
How much is this?: ୟାର ଦାମ୍ କେତେ?  [ẏāra dām kētē.]
What is this?: ଏଇଟା କ’ଣ  [ē'iṭā ka 'ṇa]

Survival phrases considered to be important in emergencies:

Are you okay?: ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ?  [āpaṇa ṭhik achanti ta.]
I need a doctor: ମୋର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦରକାର  [mōra jaṇē ḍāktara darakāra]
Help: ସାହାଯ୍ୟ  [sāhāyẏa]
Call the ambulance: ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକନ୍ତୁ  [āmbulānsa ḍākantu]
Call the police: ପୁଲିସକୁ ଡାକନ୍ତୁ  [pulisaku ḍākantu]
I am sick: ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ  [mō dēha bhala nāhim̐]

These Odia phrases can be used in a variety of conversations. If you have already visited our Odia Vocabulary and Odia Grammar, you might want to visit our Odia Flashcards to practice what you learned.


Learn Odia Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Odia

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Did you know? Phrases are the combination of the use of vocabulary and grammar. Mastering the vocabulary and grammar can result in the ability to make useful Odia phrases.


Copyright © 2018 ILANGUAGES.ORG. All rights reserved.