Tajik Phrases

The Tajik phrases are helpful because they are used daily. Below we picked expressions that a new learner will find useful. We included the audio as well. This is a better way to learning. Learn only what you need. We start with greetings and introduction.

Hi: Салом  [Salam] Audio
What is your name?: Номи шумо чист?  [Naminalie šumo čysty?] Audio
Nice to meet you: Аз шиносои бо шумо шодам  [Az šinosoi bo šumo šodam] Audio
How are you?: Чӣ ҳол доред?  [Čī ҳol doried?] Audio
I'm good, thanks: Хуб, ташаккур  [Chub, tašakkur] Audio
And you?: Шумо чӣ?  [Šumo čī?] Audio

Share

Language and Age Phrases

More questions about language and age:

Do you speak (English/Tajik)?: Шумо забони англисиро/тоҷикиро медонед?  [Šumo zaboni anhlisiro / toҷikiro miedonied?] Audio
Does she speak Chinese?: ӯ забони хитоиро медонад?  [ū zaboni chitoiro miedonad?] Audio
A little bit: Камтар  [Kamtar] Audio
How old are you?: Синнусоли шумо чанд аст?  [Sinnusoli šumo čand astra?] Audio
I'm 33 years old: Ман сию се сола ҳастам  [Man hetuju voś Sola ҳastam] Audio
It was nice talking to you: Бо сӯҳбат бо шумо хушҳол шудам  [Bo sūҳbat bo šumo chušҳol šudam] Audio

If you don't understand something, this will be your secret weapon:

What do you mean?: Чӣ гӯфтед?  [Čī hūftied?] Audio
I don't understand: Ман намефаҳмам  [Man namiefaҳmam] Audio
I don't know: Ман намедонам  [Man namiedonam] Audio
Sorry: Бубахшед  [Bubachšjed] Audio
What is that called in Tajik?: Ин бо забони тоҷикӣ чӣ мешавад?  [Jan bo zaboni Bielaruskaja čī miešavad?] Audio
What does that word mean in English?: Ин калима бо забони англисӣ чи маъно дорад?  [Jan kalima bo zaboni anhlisī čy maʺno Dorada?] Audio

Share

More personal information about origins and profession:

Where are you from?: Шумо аз кучо ҳастед?  [Šumo az kučo ҳastied?] Audio
I'm from the U.S: Ман аз И.М.А.  [Man az I.M.A.] Audio
I'm American: Ман амрикоҳӣ мебошам  [Man amrikoҳī miebošam] Audio
Where do you live?: Шумо дар куҷо зиндагонӣ мекунед?  [Šumo dar kuҷo zindahonī miekunied?] Audio
I live in the U.S: Ман дар И.М.А. Зиндагони мекунам  [Man dar I.M.A. Zindahoni miekunam] Audio
What do you do for a living?: Шумо чӣ кор мекунед?  [Šumo čī kor miekunied?] Audio
I'm a student: Ман донишҷӯ мебошам  [Man donišҷū miebošam] Audio

Offering or asking for help and giving directions:

Can I help you?: лаббай?  [labbaj?] Audio
Can you help me?: шумо ба ман ёрӣ расонида метавонед?  [šumo ba man jerī rasonida mietavonied?] Audio
Where is the airport?: фурудгоҳ дар кучост?  [furudhoҳ dar kučost?] Audio
Go straight: рост равед  [rost ravied] Audio
Then: баъд  [baʺd] Audio
Turn left: дасти чап гардед  [Dasci čap hardied] Audio
Turn right: дасти рост гардед  [Dasci rost hardied] Audio


Share

Holiday Wishes Phrases

Good wishes in Tajik in holidays and occasions:

Happy birthday: Таваллудатон муборак  [Tavalludaton muborak] Audio
Happy new year: Соли наватон муборак  [Soli navaton muborak] Audio
Merry Christmas: Рӯзи мавлуди Исо муборак  [Rūzi mavludi ISO muborak] Audio
Good luck: Барори кор  [Barori kor] Audio
Congratulations: Муборак шавад  [Muborak šavad] Audio

Tajik expressions commonly used when traveling or buying:

I have a reservation: Ман ҷой банд карда будам  [Man ҷoj band kard budam] Audio
Do you have rooms available?: Шумо ҳуҷраҳои холӣ доред?  [Šumo ҳuҷraҳoi cholī doried?] Audio
I would like a non-smoking room: Ба ман ҳуҷраи барои сигор намекашидагиҳо диҳед  [Ba man ҳuҷrai Baro Sihor namiekašidahiҳo diҳjed] Audio
How much it costs per night?: Бароя як шаб чанд пул?  [Baro jak šab čand pul?] Audio
Waiter: Пешхизмат  [Piešchizmat] Audio
How much is this?: Ин чанд пул меистад?  [Jan čand pul mieistad?] Audio
What is this?: Ин чист?  [Jan čysty?] Audio

Survival phrases considered to be important in emergencies:

Are you okay?: шумо сиҳаст ҳастед?  [šumo siҳast ҳastied?] Audio
I need a doctor: ба ман духтур лозим аст  [ba man duchtur lozim astra] Audio
Help: ёрӣ  [jerī] Audio
Call the ambulance: ёрии таъҷилиро ҷеғ занед  [jerii taʺҷiliro ҷjeġ zanied] Audio
Call the police: милисаро занг занед  [milisaro zanh zanied] Audio
I am sick: ман касал шудам  [man kasa šudam] Audio

These Tajik phrases can be used in a variety of conversations. If you have already visited our Tajik Vocabulary and Tajik Grammar, you might want to visit our Tajik Flashcards to practice what you learned.

Tajik Vocabulary

Tajik Grammar


Share

Did you know? Phrases are the combination of the use of vocabulary and grammar. Mastering the vocabulary and grammar can result in the ability to make useful Tajik phrases.