Learn Assamese Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Assamese

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Assamese Phrases

The Assamese phrases are helpful because they are used daily. Below we picked expressions that a new learner will find useful. We included the audio as well. This is a better way to learning. Learn only what you need. We start with greetings and introduction.

Hi: হেৰি  [Hērai]
What is your name?: আপোনাৰ নাম কি?  [Āpōnāra nāma ki?]
Nice to meet you: (আপোনাক) লগ পাই ভাল লাগিল।  [(Āpōnāka) laga pā'i bhāla lāgila.]
How are you?: কেনে আছে?  [Kēnē āchē?]
I'm good, thanks: ভালে আছোঁ, ধন্যবাদ।  [Bhālē āchōm̐, dhan'yabāda.]
And you?: আপোনাৰ ভালনে?  [Āpōnāra bhālanē?]

Language and Age Phrases

More questions about language and age:

Do you speak (English/Assamese)?: আপুনি অসমীয়া কব পাৰেনে?  [Āpuni asamīẏā kaba pāraēnē?]
Does she speak Chinese?: তেখেতে চীনাভাষাত কথা কব পাৰেনে?  [Tēkhētē cīnābhāṣāta kathā kaba pāraēnē?]
A little bit: নামমাত্ৰ  [Nāmamātra]
How old are you?: আপোনাৰ বয়স কিমান?  [Āpōnāra baẏasa kimāna?]
I'm 33 years old: মোৰ বয়স ত্রিস বছৰ।  [Mōra baẏasa trisa bachara.]
It was nice talking to you: আপোনাৰ সৈত কথা পাতি ভাল লাগিল।  [Āpōnāra saita kathā pāti bhāla lāgila.]

If you don't understand something, this will be your secret weapon:

What do you mean?: আপুনি কি কব খুজিছে?  [Āpuni ki kaba khujichē?]
I don't understand: মই বুজা নাই।  [Ma'i bujā nā'i.]
I don't know: মই নাজানো।  [Ma'i nājānō.]
Sorry: দুঃখিত  [Duḥkhita]
What is that called in Assamese?: এইটোক অসমীয়াত কি বুলি কয়?  [Ē'iṭōka asamīẏāta ki buli kaẏa?]
What does that word mean in English?: এই শব্দটোৱে ইংৰাজীত কি বুজায়?  [Ē'i śabdaṭōraē iṁraājīta ki bujāẏa?]

More personal information about origins and profession:

Where are you from?: আপুনি ক'ৰ (পৰা আহিছে) ?  [Āpuni ka'ra (paraā āhichē)?]
I'm from the U.S: মই আমেৰিকাৰ (পৰা আহিছোঁ)।  [Ma'i āmēraikāra (paraā āhichōm̐).]
I'm American: মই আমেৰিকান।  [Ma'i āmēraikāna.]
Where do you live?: আপুনি ক'ত থাকে?  [Āpuni ka'ta thākē?]
I live in the U.S: মই আমেৰিকাত থাকোঁ।  [Ma'i āmēraikāta thākōm̐.]
What do you do for a living?: আপুনি কি কৰে?  [Āpuni ki karaē?]
I'm a student: মই এজন ছাত্ৰ (male) - ছাত্ৰী (female)।  [Ma'i ējana chātra - chātraī.]

Offering or asking for help and giving directions:

Can I help you?: মই আপোনাক সহায় কৰিব পাৰোঁনে?  [Ma'i āpōnāka sahāẏa karaiba pāraōm̐nē?]
Can you help me?: আপুনি মোক সহায় কৰিবনে?  [Āpuni mōka sahāẏa karaibanē?]
Where is the airport?: বিমানবন্দৰ কোনফালে?  [Bimānabandara kōnaphālē?]
Go straight: চিধাচিধি যাওক  [Cidhācidhi yā'ōka]
Then: তেতিয়া  [Tētiẏā]
Turn left: বাওঁফালে ঘূৰক।  [Bā'ōm̐phālē ghūraka.]
Turn right: সোফালে ঘূৰক।  [Sōphālē ghūraka.]

Holiday Wishes Phrases

Good wishes in Assamese in holidays and occasions:

Happy birthday: জন্মদিনৰ শুভকামনা।  [Janmadinara śubhakāmanā.]
Happy new year: নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা।  [Narabarṣara śubhakāmanā.]
Merry Christmas: মেৰী খ্রীষ্টমাচ  [Mēraī khrīṣṭamāca]
Good luck: গুদলাক  [Gudalāka]
Congratulations: কংগ্রেশ্বুলেশ্বনছ  [Kaṅgrēśbulēśbanacha]

Assamese expressions commonly used when traveling or buying:

I have a reservation: মোৰ এটা আৰক্ষণ আছে  [Mōra ēṭā ārakṣaṇa āchē]
Do you have rooms available?: আপোনাৰ তাত কোঠা পোৱা যাবনে?  [Āpōnāra tāta kōṭhā pōraā yābanē?]
I would like a non-smoking room: মই এটা ধূমপানবৰ্জিত কোঠা বিচাৰিছো।  [Ma'i ēṭā dhūmapānabarjita kōṭhā bicāraichō.]
How much it costs per night?: প্রতিনিশাৰ মূল্য কিমান?  [Pratiniśāra mūlya kimāna?]
Waiter: ৱেইটাৰ  [Raē'iṭāra]
How much is this?: এইটোৰ দাম কিমান?   [Ē'iṭōra dāma kimāna?]
What is this?: এইটো কি?  [Ē'iṭō ki?]

Survival phrases considered to be important in emergencies:

Are you okay?: আপোনাৰ গা বেয়া নেকি?  [Āpōnāra gā bēẏā nēki?]
I need a doctor: মোক এজন ডাক্তৰৰ প্রয়োজন।  [Mōka ējana ḍāktarara praẏōjana.]
Help: সহায়  [Sahāẏa]
Call the ambulance: এম্বুলেন্সখন মাতক।  [Ēmbulēnsakhana mātaka.]
Call the police: পুলিচক মাতক।  [Pulicaka mātaka.]
I am sick: মই অসুস্থ।  [Ma'i asustha.]

These Assamese phrases can be used in a variety of conversations. If you have already visited our Assamese Vocabulary and Assamese Grammar, you might want to visit our Assamese Flashcards to practice what you learned.


Learn Assamese Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Assamese

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Did you know? Phrases are the combination of the use of vocabulary and grammar. Mastering the vocabulary and grammar can result in the ability to make useful Assamese phrases.


Copyright © 2018 ILANGUAGES.ORG. All rights reserved.