Learn Zulu Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Zulu

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Zulu Phrases

The Zulu phrases are helpful because they are used daily. Below we picked expressions that a new learner will find useful. We included the audio as well. This is a better way to learning. Learn only what you need. We start with greetings and introduction.

Hi: sawubona  Audio
What is your name?: ubani igama lakho?  Audio
Nice to meet you: ngiyajabula ukukwazi  Audio
How are you?: unjani?  Audio
I'm good, thanks: ngiyaphila, ngiyabonga  Audio
And you?: wena?  Audio

Language and Age Phrases

More questions about language and age:

Do you speak (English/Zulu)?: ukhuluma (isingisi/isizulu)?  Audio
Does she speak Chinese?: ukhuluma isishayina?  Audio
A little bit: kancane nje  Audio
How old are you?: uneminyaka emingaki?  Audio
I'm 33 years old: ngineminyaka engamashumi amathathu nantathu  Audio
It was nice talking to you: kube mnandi ukukhuluma nawe  Audio

If you don't understand something, this will be your secret weapon:

What do you mean?: uqonde ukuthini?  Audio
I don't understand: angiqondi  Audio
I don't know: angazi  Audio
Sorry: uxolo  Audio
What is that called in Zulu?: loku kubizwa ngokuthini ngesizulu?  Audio
What does that word mean in English?: lelo gama lichaza ukuthini ngesingisi?  Audio

More personal information about origins and profession:

Where are you from?: uvelaphi?  Audio
I'm from the U.S: ngisuka e-u.s  Audio
I'm American: ngingumelikana  Audio
Where do you live?: uhlala kuphi?  Audio
I live in the U.S: ngihlala e-u.s  Audio
What do you do for a living?: wenza msebenzi muni?  Audio
I'm a student: ngingumfundi  Audio

Offering or asking for help and giving directions:

Can I help you?: ngingakusiza?  Audio
Can you help me?: ungangisiza?  Audio
Where is the airport?: sikuphi isikhumulo sezindiza?  Audio
Go straight: hamba uqonde  Audio
Then: bese  Audio
Turn left: uphendukela esinxeleni  Audio
Turn right: uphendukele kwesokudla  Audio

Holiday Wishes Phrases

Good wishes in Zulu in holidays and occasions:

Happy birthday: halala ngosuku lwakho lokuzalwa  Audio
Happy new year: nyakomusha  Audio
Merry Christmas: ukhisimusi omnandi  Audio
Good luck: okuhle kodwa  Audio
Congratulations: halala ngosuku lwakho lokuzalwa  Audio

Zulu expressions commonly used when traveling or buying:

I have a reservation: ngibekisile indawo  Audio
Do you have rooms available?: ngabe likhona igumbi elingasebenzanga?  Audio
I would like a non-smoking room: ngingathanda ukuthola igumbi ekungabhenywa kulo  Audio
How much it costs per night?: kukhokhwa malini ngobusuku ngabunye?  Audio
Waiter: weta  Audio
How much is this?: kubiza malini loku?  Audio
What is this?: yini le?  Audio

Survival phrases considered to be important in emergencies:

Are you okay?: uyaphila?  Audio
I need a doctor: ngidinga udokotela  Audio
Help: usizo  Audio
Call the ambulance: biza i-ambulensi  Audio
Call the police: biza amaphoyisa  Audio
I am sick: ngiyagula  Audio

These Zulu phrases can be used in a variety of conversations. If you have already visited our Zulu Vocabulary and Zulu Grammar, you might want to visit our Zulu Flashcards to practice what you learned.


Learn Zulu Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Zulu

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Did you know? Phrases are the combination of the use of vocabulary and grammar. Mastering the vocabulary and grammar can result in the ability to make useful Zulu phrases.


Copyright © 2018 ILANGUAGES.ORG. All rights reserved.