Learn Zulu Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Zulu

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Zulu Vocabulary

The Zulu vocabulary is the backbone for learning. Below we picked 70% of the most commonly used words. Therefore memorizing them will give you a 70% boost in the language. This is the smarter way of online learning. Learn only what you need. We start with commonly used numbers.

One: kunye  Audio Two: kubili  Audio Three: kuthathu  Audio
Four: kune  Audio Five: kuhlanu  Audio Six: isithupha  Audio
Seven: isikhombisa  Audio Eight: isishiyagalombili  Audio Nine: isishiyagalolunye  Audio
Ten: ishumi  Audio First: okokuqala  Audio Second: okwesibili  Audio

Time Expressions

Days of the week and time expressions:

Monday: umsombuluko  Audio Tuesday: ulwesibili  Audio Wednesday: ulwesithathu  Audio
Thursday: ulwesine  Audio Friday: ulwesihlanu  Audio Saturday: umgqibelo  Audio
Sunday: isonto  Audio Now: manje  Audio Yesterday: izolo  Audio
Today: namuhla  Audio Tonight: namuhla ebusuku  Audio Tomorrow: kusasa  Audio

Most popular fruits and vegetables:

Fruits: izithelo  Audio Apples: amahhabhula  Audio
Bananas: obhanana  Audio Tomatoes: utamatisi  Audio
Potatoes: amazambane   Audio Onions: uhhanyanisi  Audio
Colors that we think are imprtant to remember

:

Red: okubovu  Audio Green: okuluhlaza satshani  Audio Blue: okuluhlaza sasibhakabhaka  Audio
White: okumnhlophe  Audio Black: okumnyama  Audio Grey: okungwevu  Audio

Some words related to food:

Breakfast: isidlo sasekuseni  Audio Lunch: isidlo sasemini  Audio
Dinner: isidlo sasebusuku  Audio Milk: ubisi  Audio
Coffee: ikhofi  Audio Bread: isinkwa  Audio

Weather terms and sensations:

Sunny: kubalele  Audio Windy: kunomoya  Audio Rainy: liyana  Audio
Snowy: likhithikile  Audio Cold: kuyabanda  Audio Hot: kuyashisa  Audio

Words related to family and relatives:

Boy: umfana  Audio Girl: intombazane  Audio
Son: indodana  Audio Daughter: indodakazi  Audio
Brother: umfowethu  Audio Sister: udadewethu  Audio
Man: indoda  Audio Woman: umfazi  Audio
Father: ubaba  Audio Mother: umama  Audio
Grandfather: umkhulu  Audio Grandmother: ugogo  Audio

Locations in the house which are talked about more during the day:

House: indlu yangasese  Audio Toilet: indlu yangasese  Audio Room: igumbi  Audio
Bedroom: ikamelo  Audio Kitchen: ikhishi  Audio Table: itafula  Audio

Animals and pets popular to everyone:

Cat: ikati  Audio Dog: inja  Audio Mouse: igundane  Audio
Bird: inyoni  Audio Cow: inkomo  Audio Horse: ihhashi  Audio

The clothes most worn by most people:

Socks: amasokisi  Audio Shoes: izicathulo  Audio Trousers: ibhulukwe  Audio
Shirt: ihembe  Audio Sweater: ijezi  Audio Coat: ijazi  Audio

Most popular languages in the world:

English: isingisi  Audio French: isi-french  Audio German: isijalimani  Audio
Spanish: isipanishi  Audio Italian: isintaliyana  Audio Portuguese: isiputukezi  Audio
Greek: isigrikhi  Audio Russian: isirashiya  Audio Arabic: isi-arabic  Audio
Hindi: isihindi  Audio Chinese: isishayina  Audio Japanese: isijaphani  Audio

Travel Vocabulary

Most popular terms when traveling:

Taxi: itekisi  Audio Bus: ibhasi  Audio
Hotel: ihhotela  Audio Reservation: okugciniwe  Audio
Airport: esikhumulweni sezindiza  Audio Passport: i-passport  Audio

Words you can use in class or talking about school:

Student: umfundi  Audio Teacher: uthisha  Audio Pen: ipeni  Audio
Books: izincwadi  Audio Page: ikhasi  Audio Dictionary: isichazamazwi  Audio

Body parts which are talked about more often:

Hand: isandla  Audio Feet: izinyawo  Audio Hair: izinwele  Audio
Eye: iso  Audio Mouth: umlomo  Audio Nose: ikhala  Audio

Emergency vocabulary to ask for help or offer help when needed:

Ambulance: i-ambulensi  Audio Doctor: udokotela  Audio
Hospital: isibhedlela  Audio Pharmacy: ikhemesi  Audio
Police: amaphoyisa  Audio Stomach Ache: ukuphathwa isisu  Audio

As you can see, this Zulu vocabulary is something you will need every day. You can use our Vocabulary Trainer to help you memorize these words.


Learn Zulu Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Zulu

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Did you know? People use only a small amount of their vocabulary on a daily basis. The rest of the words are either unused or not used often.


Copyright © 2018 ILANGUAGES.ORG. All rights reserved.