Learn Punjabi Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Punjabi

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Punjabi Phrases

The Punjabi phrases are helpful because they are used daily. Below we picked expressions that a new learner will find useful. We included the audio as well. This is a better way to learning. Learn only what you need. We start with greetings and introduction.

Hi: ਹਾਇ  [hā'I ] Audio
What is your name?: ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?  [tuhāḍā nāma kī hai?] Audio
Nice to meet you: ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ  [tuhānū mila kē cagā lagi'ā] Audio
How are you?: ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਐ?  [tuhāḍā kī hāla ai?] Audio
I'm good, thanks: ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ  [maiṁ ṭhīka āṁ, dhanavāda] Audio
And you?: ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ?  [atē tusīṁ?] Audio

Language and Age Phrases

More questions about language and age:

Do you speak (English/Punjabi)?: ਕੀ ਤੁਸੀਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰਜਾਬੀ) ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ?  [kī tusīṁ (agarēzī / pajābī) bōla sakadē hō?] Audio
Does she speak Chinese?: ਕੀ ਓਹ ਚੀਨੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?  [kī ōha cīnī bōla sakadī hai?] Audio
A little bit: ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ  [thōṛī jihī] Audio
How old are you?: ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ?  [tuhāḍī umara kī hai?] Audio
I'm 33 years old: ਮੈਂ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ  [maiṁ tētī sāla dā hāṁ] Audio
It was nice talking to you: ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ  [tuhāḍē nāla gala kara kē cagā lagi'ā] Audio

If you don't understand something, this will be your secret weapon:

What do you mean?: ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?  [tuhāḍā matalaba kī hai?] Audio
I don't understand: ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ  [mainū samajha nahīṁ ā'ī] Audio
I don't know: ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  [mainū patā nahīṁ] Audio
Sorry: ਮੁਆਫੀ  [mu'āphī] Audio
What is that called in Punjabi?: ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?  [isa nū pajābī-ca kī kahidē hana?] Audio
What does that word mean in English?: ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ  [isa śabada dā agarēzī 'ca matalaba kī hai] Audio

More personal information about origins and profession:

Where are you from?: ਤੁਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ?  [tusī kithōṁ dē hō?] Audio
I'm from the U.S: ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਂ  [maiṁ amarīkā tōṁ hāṁ] Audio
I'm American: ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਂ  [maiṁ amarīkī hāṁ] Audio
Where do you live?: ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?  [tusīṁ kithē rahidē hō?] Audio
I live in the U.S: ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ  [maiṁ amarīkā 'ca rahidā hāṁ] Audio
What do you do for a living?: ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?  [tusīṁ rōzī - rōṭī la'ī kī karadē hō?] Audio
I'm a student: ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ  [maiṁ vidi'ārathī hāṁ] Audio

Offering or asking for help and giving directions:

Can I help you?: ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ?  [kī maiṁ tuhāḍī madada karāṁ? Kar sakda han?] Audio
Can you help me?: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ?  [kī tusīṁ mērī madada karōgē? kar sakday ho?] Audio
Where is the airport?: ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?  [havā'ī aḍā kithē hai?] Audio
Go straight: ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ  [sidhē jā'ō] Audio
Then: ਫੇਰ  [phēra] Audio
Turn left: ਖੱਬੇ ਮੁੜੋ  [khabē muṛō] Audio
Turn right: ਸੱਜੇ ਮੁੜੋ  [sajē muṛō] Audio

Holiday Wishes Phrases

Good wishes in Punjabi in holidays and occasions:

Happy birthday: ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ  [janama dina mubāraka] Audio
Happy new year: ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ  [navāṁ sāla mubāraka] Audio
Merry Christmas: ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮੁਬਾਰਕ  [krisamisa mubāraka] Audio
Good luck: ਸ਼ੁੱਭ ਇੱਛਾਵਾਂ  [śubha ichāvāṁ] Audio
Congratulations: ਵਧਾਈਆਂ  [vadhā'ī'āṁ] Audio

Punjabi expressions commonly used when traveling or buying:

I have a reservation: ਮੇਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਹੈ  [mērā rākhavāṅkaraṇa hai] Audio
Do you have rooms available?: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?  [kī tuhāḍē kōla kō'ī kamarā upalabadha hai han?] Audio
I would like a non-smoking room: ਮੈਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਰਹਿਤ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  [mainū tabākūnōśī rahita baghaer kamarā cāhīdā hai] Audio
How much it costs per night?: ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਹੈ?  [ika rāta dā kirā'i'ā kī hai?] Audio
Waiter: ਬੈਰਾ  [bairā] Audio
How much is this?: ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?  [iha kinā hai?] Audio
What is this?: ਇਹ ਕੀ ਹੈ?  [iha kī hai?] Audio

Survival phrases considered to be important in emergencies:

Are you okay?: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?  [kī tusīṁ ṭhīka hō?] Audio
I need a doctor: ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  [mainū ḍākaṭara dī lōṛa hai] Audio
Help: ਮਦਦ  [madada] Audio
Call the ambulance: ਐਂਬੂਂਲੈਂਸ ਸੱਦੋ  [aimbūnlainsa sadō] Audio
Call the police: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦੋ  [pulisa nū sadō] Audio
I am sick: ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ  [maiṁ bimāra hāṁ] Audio

These Punjabi phrases can be used in a variety of conversations. If you have already visited our Punjabi Vocabulary and Punjabi Grammar, you might want to visit our Punjabi Flashcards to practice what you learned.


Learn Punjabi Main Menu:

Vocabulary

Phrases

Grammar

Learn Punjabi

Flashcards

Alphabet

Quiz

Main Menu

Did you know? Phrases are the combination of the use of vocabulary and grammar. Mastering the vocabulary and grammar can result in the ability to make useful Punjabi phrases.


Copyright © 2018 ILANGUAGES.ORG. All rights reserved.